Onderzoek Communicatie Waterbodemprojecten

Serieus omgaan met de omgeving in 7 stappen

Systematische omgevingsanalyse

Aanbevelingen omgevingsanalyse

Overzicht doelgroepen

Een goede omgevingsanalyse is een krachtige eerste stap voor succesvolle communicatie over waterbodemprojecten. Het onderzoek komt tot de volgende aanbevelingen:

 • Pak de omgevingsanalyse systematischer aan dan tot nu toe doorgaans gebeurt. Maak de analyse in het begin van een project en breng de groepen die belang hebben bij het project zo volledig mogelijk in beeld, zowel de maatschappelijke als de bestuurlijke.
 • Actualiseer bij langer lopende projecten de omgevingsanalyse van tijd tot tijd.
 • De volgende informatie is bij het opstellen van een omgevingsanalyse van belang:
  Per actor dient de omgevingsanalyse informatie te leveren over:
  • belang van de actor t.a.v. project;
  • (voorlopig) standpunt, houding t.a.v. project;
  • omvang van de groep, achterban;
  • communicatielijnen met het project;
  • contactgegevens.
 • Daarnaast kan informatie worden verzameld over:
  • bekendheid met project;
  • relatie van actoren met andere belangen/actoren;
  • plannen van actoren in het zoekgebied;
  • fysieke informatie over het zoekgebied.
 • Ga bij het maken van een omgevingsanalyse na of andere projecten in het zoekgebied ook een rol spelen, en kijk ook net buiten het zoekgebied.

.Overzicht mogelijke doelgroepen voor waterbodemprojecten
Dit overzicht kan als uitgangspunt dienen voor een omgevingsanalyse van een waterbodemproject. Uiteraard zullen niet alle groepen voor ieder project van belang zijn.

Bestuurlijke omgeving:
• gemeenten in en vlakbij het zoekgebied
• gemeentelijke samenwerkingsverbanden, regionale bestuursorganen (denk ook aan bijvoorbeeld milieudiensten)
• waterschappen
• provincie(s)
• ministeries en zelfstandige onderdelen van ministeries
• Europese en buitenlandse overheden (m.n. in grensgebieden).

Aandachtspunten per overheid (naast de algemene aandachtspunten)
• portefeuillehouder(s) in elk geval milieu en/of ruimtelijke ordening)
• welke ambtelijke afdeling(en) hebben met project te maken (bijvoorbeeld afdeling milieu, ruimtelijke ordening, economische zaken, grondbedrijf, havenbedrijf, gemeentereiniging)
• wat is de rol van het bestuur (college van B&W, GS, etc), hoe wordt dit benaderd?
• Wat is de rol van vertegenwoordigende organen (gemeenteraad, provinciale staten, etc), hoe worden deze benaderd, welke afspraken zijn gewenst met portefeuillehouder/college?
• is informatie nodig over plannen van deze overheid voor het studiegebied?

Maatschappelijke omgeving:
• bewoners/omwonenden (denk ook aan bijvoorbeeld woonboten en woonwagenkampen)
• recreanten (wandelaars, fietsers, ruiters, bewoners recreatiewoningen en andere vormen van recreatie. Let speciaal op watergebonden vormen van recreatie, zoals sportvissers, surfers of watersporters)
• beroepsmatig betrokkenen/economisch gebonden op het land, zoals landbouw, recreatieondernemers, horeca, transport
• beroepsmatig betrokkenen op het water (binnenvaart, visserij, havens, bunkerstations, etc)
• belangenorganisaties (in de eerste plaats milieuorganisaties en landbouworganisaties, daarnaast cultuurhistorische organisaties, buurtverenigingen, ondernemersorganisaties en dergelijke)
• terreinbeherende organisaties, m.n. op het gebied van natuur en landschap
• bedrijven uit de bagger- en verwerkingssector en hun brancheorganisaties

Terug naar begin pagina