balk balk balk
.

Checklist pretest - lijst onderzoeksvragen

Deze lijst is een hulpmiddel bij het formuleren van onderzoeksvragen voor een pretest. Hij bevat voorbeelden van onderzoeksvragen in verschillende categorieën.
Er is ook een complete checklist en een verkorte checklist zonder onderzoeksvragen.

U kunt ook -vrijblijvend- een second opinion krijgen over uw briefing. Onderaan het formulier vindt u meer informatie.

vulin

privacy
vervolg


Onderzoeksvragen

Hoe nauwkeuriger de onderzoeksvragen, hoe beter de pretest.
Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke onderzoeksvragen. Kruis de hokjes aan om een keuze te maken. Bedenk wel: in de beperking toont zich de meester: kruis niet alle vragen aan. Kijk vooral naar vragen die antwoorden geven op punten waarover u zelf het meest onzeker bent.
Er zijn 7 categoriën onderzoeksvragen:
 1. Trekt het medium voldoende aandacht?
 2. Informatie zoekgedrag van de doelgroep
 3. Effect op kennis
 4. Effect op houding
 5. Effect op gedragsintentie
 6. Oordeel over tekst of medium
 7. Andere vragen
Vervolg

 1. Trekt het medium de aandacht/gaat men lezen of kijken?
  Zijn respondenten geneigd de brochure/advertentie/ander medium te gaan lezen?
  Hebben respondenten de indruk dat zij tot de doelgroep van de brochure/advertentie/ander medium behoren?
  Wekt de brochure/het medium interesse voor het onderwerp/de regeling?
  Vervolg

 2. Informatiezoekgedrag:
  Welke informatie is nieuw voor respondenten?
  Bevat de brochure/het medium veel nieuwe informatie?
  Sluit de wijze van presentatie van de informatie aan bij het informatiezoekgedrag?
  Welke rol speelt de brochure/het medium bij de totale infovoorziening?
  Geeft het antwoord op vragen die bij de doelgroep leven over ...
  Wat voor vragen roept de tekst op?
  Ontbreekt er informatie over ...
  Vervolg

 3. Effect op kennis:
  Draagt het medium bij aan kennis over...

  Weten respondenten na lezing de volgende kenmerken van...
  Vervolg
  Hebben respondenten na lezing een beeld van de belangrijkste voorwaarden (omschrijven)?
  Weten respondenten na lezing dat de regeling/het onderwerp ook voor hen van belang is?
  Biedt het medium voldoende informatie om een aanvraag in te dienen?
  Kunnen respondenten het verschil aangeven tussen ...

  Vervolg
 4. Effect op houding:
  Welke overwegingen en criteria spelen een rol bij het beoordelen van de informatie in de brochure/het medium?
  Hebben respondenten na lezing een positieve houding ten opzichte van...
  ?Vervolg
  Wat is volgens respondenten de belangrijkste informatie?
  Wat is het oordeel over de veranderingen?
  Komt de informatie bedreigend over?
  Zijn respondenten na lezing van de brochure van mening dat ... op hun bedrijf praktisch haalbaar is?

  © Copyright wijzer 2000
  Vervolg
 5. Effect op gedragsintentie:
  Zijn respondenten na lezing van plan actie te ondernemen en zo ja, wat?
  Vervolg
  Zet de tekst respondenten aan tot nadenken over de vraag of zij aanvullende maatregelen moeten nemen?
  Hebben respondenten na lezing de intentie meer informatie aan te vragen?
  Kan de lezer na lezen van de brochure beoordelen welk merk voor hem het meest geschikt is?
  Kunnen respondenten na lezing een inschatting maken van de de vraag of zij in aanmerking komen voor de regeling?
  Is het formulier makkelijk en correct in te vullen?
  Vervolg
 6. Oordeel over tekst/medium:
  Wat is het oordeel van de doelgroep over leesbaarheid en begrijpelijkheid?
  Wat is het oordeel over schrijfstijl en toonzetting?
  Voelen respondenten zich door de tekst persoonlijk aangesproken?
  Vinden respondenten de tekst duidelijk van opbouw?
  Welke onderdelen van de tekst vinden respondenten meer en welke minder begrijpelijk?
  Roept de tekst of delen daarvan weerstand op?
  Wat is het oordeel van de respondenten over de lengte van de tekst?
  Wat is oordeel over opzet van het medium (bv twee losse delen)?
  Wat is het oordeel van de respondenten over de (grafische) vormgeving?
  Wat is het oordeel over illustraties?
  Welk beeld roepen logo's en/of motto's op bij respondenten?
  Wie (of welk medium) zouden respondenten benaderen als zij (nog meer) vragen hebben over ....?
  Vervolg
 7. Andere vragen, namelijk:


Bovenstaande opsomming van onderzoeksvragen is niet uitputtend. Hopelijk brengt de lijst u op nieuwe ideeën. Wees dus vrij de vragen te wijzigen of aan te vullen.

VervolgAlles ingevuld?

Geef mij -vrijblijvend en gratis- een second opinion over deze briefing.
Stuur mij een vrijblijvende offerte voor dit onderzoek (toezenden van een concept van te testen medium is noodzakelijk voor een exacte offerte; is dit nog niet mogelijk dan ontvangt u een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten).
Neem zonodig contact met mij op voor aanvullende gegevens.
Naam:
Organisatie:
Email:
Telefoon:

. privacy

.

Meer weten over wat WIJZER voor u kan doen?

Voorbeelden van pretesten door Wijzer

Bel: 070-3643044

Stuur een email


---

© Copyright wijzer 2000 ---


vervolg

vervolg